>

Skuteczne wsparcie w tworzeniu kart charakterystyki

Szczególne miejsce w informowaniu użytkowników o ewentualnych zagrożeniach pełnią stosowane dziś obowiązkowo karty charakterystyki. I zadania związane są jednocześnie z zarządzaniem ryzykiem, które jest obecne podczas kontaktu z mieszaninami oraz substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. Dodatkowo wskazują nie tylko najlepszy sposób postępowania w sytuacji, kiedy dojdzie do sytuacji kryzysowej. Ich ważną zaletą jest fakt, że wskazują również metody, jakimi można takie ryzyko minimalizować. Podzielone na specjalne sekcje, które odpowiadają między innymi za: identyfikację substancji, identyfikację zagrożenia, informację o składnikach, środkach pierwszej pomocy czy też postępowaniu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska, są bardzo ważnym narzędziem w istniejącym łańcuchu dostaw.

Karty charakterystyki związane są z przepisami rozporządzenia REACH i stanowią jeden z ważniejszych dokumentów. Warto zauważyć, że obowiązkowo powinny one zostać sporządzone w języku polskim. Istotna tu jest również kompetencja osób, które sporządzają takie karty, choć ta kwestia nie została uszczegółowiona. Nie ulega jednak wątpliwości, że niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu chemii i dziedzin z nią powiązanych. Dodatkowo należy pamiętać, że część z obowiązujących przepisów, czy to na poziomie krajowym, czy też unijnym, ulega częstym zmianom. W celu poprawnego sporządzania kart charakterystyki, jak i innych dokumentów oraz wniosków, należy stale kontrolować ich aktualność. Jest to bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia obecnie obowiązujących przepisów. Należy uwzględniać także zbliżające się zmiany, które są związane z zapowiadanymi okresami przejściowymi. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży chemicznej, nie zawsze mogą sobie pozwolić na bieżące śledzenie regulacji oraz rozporządzeń, bo jest to czasochłonne i wymaga fachowej wiedzy. Dlatego też często kwestie tego typu zlecają tym, którzy specjalizują się w tej tematyce i oferują swoją pomoc nie tylko w przygotowaniu kart charakterystyki, ale i prowadzą profesjonalne szkolenia. Są one bardzo ważne, bo przyczyniając się do rozwoju firmy, podnoszą także kompetencje oraz kwalifikacje pracowników.