>

REACH - chemia jest wszędzie

Jednym z najważniejszych przepisów, jakie dziś obowiązują w branży chemicznej, jest rozporządzenie REACH. Jako akt o charakterze prawnym, w dużym stopniu odwołuje się nie tylko do szeroko rozumianej branży chemicznej. Bardzo często nawiązuje swoimi wymaganiami oraz przepisami do branż, które są z nią pośrednio oraz bezpośrednio związane. Fakt ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia i funkcjonowania dzisiejszego obszaru Wspólnot Europejskich. Obowiązki oraz szereg wymagań nakładanych zarówno na producentów, importerów oraz dalszych użytkowników, ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo środowiska naturalnego, ale i zdrowia człowieka. Substancje oraz mieszaniny chemiczne mają różnorodny skład i mogą być niekiedy szczególnie niebezpieczne. Tego typu regulacje są tym bardziej niezbędne z punktu widzenia przepływu towarów oraz obowiązującej konkurencji. Wśród dziedzin, które pośrednio są związane z przepisami rozporządzenia REACH, można wymienić między innymi przemysł: górniczy, hutniczy, tytoniowy, ale również papierniczy czy też włókienniczy. Niebezpieczne substancje, mieszaniny, które stwarzają ryzyko, powinny podlegać ochronie i to jest zasadniczym celem funkcjonowania przepisów REACH. Efektem wprowadzenia tych przepisów, są oczywiście narzucone wymagania i dostosowanie się pod wieloma względami do przepisów, co podnosi zdecydowanie poziom konkurencyjności. Dotyczy to tak samo rynku krajowego, jak i międzynarodowego.

Najważniejszymi rzeczami, które są niezbędne w przypadku przepisów REACH, są wiedza oraz doświadczenie, którymi powinno się dysponować. Taka konieczność wynika chociażby z tego, by utrzymywać odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz wymagań. Sytuację często rozwiązuje współpraca ze specjalistami w tej dziedzinie, którzy podejmując zarówno osobiste działania w tym kierunku, jak i oferując szkolenia oraz warsztaty, podnoszą kwalifikacje pracowników i przyczyniają się do zwiększenia ich kompetencji oraz wiedzy. Jest to często doskonały kierunek, który zwiększa konkurencyjność każdej firmy w lokalnym i globalnym biznesie.